Дізнайтесь чому 150+ клієнтів вибрали
бухгалтерське обслуговування саме у нас

Міжнародний аудит

Сучасний напрямок розвитку країни, інтеграція у світову економіку прискорює процес впровадження міжнародних стандартів (МСФЗ) і в системи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та професійного аудиту.

Аудиторська компанія Golden Share надає аудиторські послуги згідно з міжнародними стандартами:

 1. Аудит фінансової звітності, підготовленої згідно з МСФЗ.
 2. Трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Трансформація фінансової звітності – це перегрупування облікової інформації та коригування статей звітності, підготовленої згідно українського законодавства, відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Трансформація необхідна в таких випадках:

 • ○ Для продажу підприємства іноземному інвестору.
  ○ Для отримання іноземних інвестицій, пошуку партнерів.
  ○ Для отримання міжнародного фінансування.
  ○ З 2009 року всім публічним компаніям, акції яких котируються на біржі.

У більшості випадків трансформації згідно з МСФЗ підлягають такі звіти:

 • ○ Баланс.
  ○ Звіт про зміни у власному капіталі.
  ○ Звіт про доходи і збитки.
  ○ Звіт про рух грошових коштів.

В даний час багато компаній, котрі працюють в Україні, впроваджують, окрім складання звітності за національним законодавством, управлінську звітність відповідно до стандартів МСФЗ (IFRS). Дана звітність складається як для надання діючим акціонерам компанії, так і для підвищення прозорості бізнесу та довіри з боку учасників ринку – приватних і інституційних інвесторів, банків і фінансових організацій.

Звітність за МСФЗ звичайно містить набагато більше показників, ніж прийнято розкривати в українській звітності відповідно до Національних Стандартів Бухгалтерського Обліку. В Україні поки ще мало професіоналів з підготовки міжнародної звітності. Тому лише деякі компанії мають коректно підготовлену звітність за Міжнародними Стандартами, і це є додатковою причиною необхідності регулярного аудиту.

Наш підхід до аудиту звітності, складеної за стандартами МСФЗ, відповідає міжнародним стандартам Аудиту (ISA) в аспектах якості, виконуваних процедур, сфери відповідальності, системи взаємодії з менеджментом і акціонерами клієнта, а також у плануванні проведення аудиту. Проводяться відповідно до МСА перевірки використання компанією-клієнтом інформаційних технологій, аналіз процедур внутрішнього контролю, збір та аналіз аудиторських доказів, складання аудиторських висновків і висновків, виконання додаткових завдань з підготовки фінансової інформації та огляду фінансової звітності дають можливість нашим клієнтам мати обґрунтовану впевненість у достовірності отриманих аудиторських висновків. Наші фахівці мають дипломи АССА та досвід проведення аудиту згідно Міжнародних Стандартів в організаціях з різноманітними видами діяльності.

Процедура проведення аудиту за стандартами МСФЗ полягає в тестуванні аудиторських доказів, таких як:

 • – Оцінка застосовуваних у компанії принципів бухобліку.
  – Перевірка достовірності поданих штатними фахівцями клієнта показників.
  – Перевірка розкриття всіх аспектів господарської діяльності компанії в звітності МСФЗ.
  – Оцінка суттєвості оціночних критеріїв, які застосовуються менеджментом – оцінка коректності подання звітності в цілому.

Одним із важливих завдань є вивчення процедури формування міжнародної корпоративної або консолідованої звітності і перевірка відповідності її стандартам МСФЗ, оскільки саме тут дуже часто криються методологічні помилки, які в подальшому призводять до спотворення фінансових показників в Балансі, Звіті про прибутки і збитки та інших формах Міжнародної Звітності. При цьому важливим фактором, що впливає на застосовувані нами процедури, є відповідь на питання, чи ведеться паралельно облік по МСФЗ і національних стандартах бухгалтерського обліку України, або міжнародна звітність виходить шляхом компіляції отриманих фінансових показників.

Для відповіді на питання про достовірність звітності, ми перевіряємо всі аспекти діяльності підприємства, у тому числі активи, пасиви, власний капітал, доходи і витрати за звітний період. Результатом відображення цих величин є фінансові звіти, складені відповідно до МСФЗ (IFRS Statements), такі як Баланс (Balace Sheet), Звіт про прибутки і збитки (Profit and Loss Statement или Income Statement), Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement), звіт про зміни в капіталі (Statement of Changes in Equity).

Для кожної конкретної галузі актуальна своя структура міжнародної звітності. Так як показники базуються на даних бухгалтерського обліку, інформація, представлена ​​в конкретних формах, може частково або повністю перетинатися.

При перевірці правильності складання Балансу, ми аналізуємо правильність відображення у фінансових документах активів (оборотних і необоротних) і пасивів (капітал і резерви, довгострокові і короткострокові зобов’язання).

Наступним важливим аспектом аудиту звітності за міжнародними стандартами є перевірка правильності відображення даних про діяльність підприємства у Звіті про прибутки і збитки (Profit and Loss Statement или Income Statement), який, по суті, є основним документом, який розкриває фінансовий аспект діяльності компанії за період. Для розуміння правильності відображення та розкриття фінансових показників важливим є поняття сукупний доход (Comprehensive Income), яке враховує всі аспекти доходів і витрат, у тому числі пов’язані з фінансовими діями акціонерів і фінансовими відносинами з третіми структурами.

Базою для розуміння правильності складання Балансу та Звіту про прибутки і збитки є дані Звіту про рух грошових коштів (Cash Flow Statement). Даний звіт складається з трьох частин, що відображають рух грошових коштів, пов’язане з операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Діяльність компанії не розкривається повністю, якщо не складений Звіт про зміни капіталу (Statement of Changes in Equity). При перевірці правильності складання цього звіту ми розглядаємо грошові трансакції, пов’язані з власниками та акціонерами бізнесу – як вливання капіталу в компанію, так і виплата дивідендів або перерозподіл в структурі акціонерного капіталу.

Крім аналізу правильності складання перерахованих форм звітності, при аудиті за Міжнародними Стандартами важливі коментарі (notes) до наданих формами звітності, оскільки саме коментарі дозволяють користувачеві фінансової інформації – будь то фінансовий менеджер компанії, потенційний інвестор або кредитний комітет банку – швидко зрозуміти ситуацію в компанії і прийняти потрібне рішення. На жаль, в деяких випадках форми заповнюються механічно, і коментарі не містять якісного аналізу фінансової діяльності. Нашим завданням є надання клієнту впевненості в тому, що міжнародна звітність буде правильно інтерпретована її отримувачами.

Результатом проведення аудиту є аудиторський висновок, в якому ми робимо огляд фінансової звітності згідно Міжнародних Стандартів Аудиту та даємо висновок про наявність або відсутність ознак недостовірності звітності. Залежно від наявності таких ознак, висновок може бути позитивним, умовно-позитивним чи негативним. Крім цього, за домовленістю з клієнтом, за результатами аудиту ми даємо Рекомендації щодо складання та застосування Форм звітності Відповідно до Міжнародних Стандартів. Додатковим результатом проведеного нашою компанією аудиту в багатьох випадках є виявлення ризиків бізнесу, вузьких і проблемних місць і аналіз заходів щодо їх усунення.

Вартість робіт аудиту відповідно до МСФЗ залежить від таких факторів:

 • – Галузь, в якій працює компанія.
  – Корпоративна структура власності та організаційно-правова структура групи (основні акціонери, участь компанії в акціонерному капіталі інших компаній, як вітчизняних, так і зарубіжних), наявність філій та представництв, процедури складання звітності підрозділами групи та її консолідація.
  – Система ведення бухобліку, форми ведення обліку, бухгалтерське програмне забезпечення і приємним ERP-системи, кількість співробітників бухгалтерії та система їх взаємодії.
  – Для яких користувачів і з якою метою складена звітність.
  – Інформація про власний капітал, власність, активи і пасиви, постачальників та покупців, дебіторів та кредиторів, доходи та витрати за період, запаси, кількість співробітників компанії та інших суттєвих аспектах господарської діяльності.

Крім аудиту за міжнародними стандартами, ми проводимо семінари і тренінги по складанню та роботі зі звітами МСФЗ. За домовленістю із замовниками, ми проводимо навчання українською або російською мовою та роз’яснюємо нюанси сприйняття і застосування англійських понять. Навчання проводиться як на території клієнта, так і на нашій території – залежно від розміру групи, розташування офісу і побажань конкретної компанії.

Також ми надаємо послуги з розробки методології трансформації і застосування МСФЗ звітів. Фактично, компанія-клієнт отримує список правил та інструкцій, що передбачає чіткий алгоритм дій, які можуть бути реалізовані силами штатних бухгалтерських та фінансових підрозділів.

Підрозділ інформаційних технологій Консалтингової Групи Golden Share  готує спеціальні доповнення до програмного забезпечення компанії-клієнта для автоматичного складання звітності відповідно до МСФЗ.

Звертайтеся в Golden Share і будьте впевнені в достовірності Вашої міжнародної фінансової звітності!

Потрібна консультація?

Відповімо на всі запитання, просто заповніть форму

  Consulting GroupGolden Share

  Україна, Київ,
  вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, поверх 11
  +38 (044) 237 72 76, +38 (093) 188 45 40