Дізнайтесь чому 150+ клієнтів вибрали
бухгалтерське обслуговування саме у нас

BAS Комплексне управління підприємством

“BAS Комплексне управління підприємством” – це комплексне рішення для управління та обліку підприємства. За допомогою цієї програми можна організувати єдину інформаційну систему для управління всіма аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу, а також підвищити продуктивність праці та покращити процеси взаємодії.

“BAS Комплексне управління підприємством” включає такі підсистеми:

 • Управління фінансами.
 • Бюджетування.
 • Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства.
 • Регламентований облік.
 • Управління персоналом та розрахунок заробітної плати.
 • Управління виробництвом.
 • Управління витратами та розрахунок собівартості.
 • Управління продажами.
 • Управління взаємовідносинами з клієнтами.
 • Управління купівлями.
 • Управління складом і запасами.
 • Технологічні переваги.

Управління фінансами

Функціональність та гнучкість налаштування програмного рішення дає можливість детально аналізувати діяльність підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи напрями діяльності.

Основні інновації:

 • Облік кредитів, депозитів та позик.
 • Еквайринг (платіжні карти).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути погодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.

Бюджетування

Завдяки використанню “табличної моделі бюджетування” можна легко налаштовувати структури бюджетів.

Для кожної статті бюджету використовуються до 6 довільних аналітик. Зберігається історія змін значень бюджетних статей. Є можливість виконувати порівняння версій бюджетів, згортку, видалення, а також відкат до попередніх версії. Тобто бюджети можна легко налаштовувати і коригувати.

Основні інновації рішення:

 • Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

В програмі є інструмент побудови ієрархічної моделі цілей та цільових показників, а також інструменти для моніторингу ключових показників діяльності (KPI).

Основні інновації рішення:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифруванням вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік

Програма забезпечує в повному обсязі ведення бухгалтерського та податкового обліку, підготовки обов’язкової (регламентованої) звітності. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України.

Основні інновації рішення:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік господарської діяльності з відкладеним проведенням та контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків.
 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом та розрахунок заробітної плати

В програмі передбачені всі необхідні функції для розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку згідно з вимогами законодавства України. Передбачені такі можливості:

 • робота з персональними даними співробітників,
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій та отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності,
 • організація роботи зі штатним розкладом,
 • робота з підрядними договорами,
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів,
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їхніх різновидів,
 • використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю,
 • розрахунок утримань із заробітної плати, зокрема за виконавчими документами,
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі,
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках,
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності,
 • отримання уніфікованих звітних форм,
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці,
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Основні інновації рішення:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом

В програмі є широкий функціонал для планування виробництва та відповідного забезпечення (закупівлі) матеріалів для виробництва.

Реалізовано виробничий облік, облік готової продукції, виконання робіт. Є можливість формувати ресурсні специфікації та робити розрахунок собівартості загалом та окремих партій.

Управління витратами та розрахунок собівартості

Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Класифікація можливих до застосування ресурсів:

 • товари (матеріальні ресурси в кількісно-вартісній оцінці),
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу),
 • послуги (послуги виключно у вартісному вираженні).

Продукт підтримує роздільний облік витрат за видами податкової діяльності.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності,
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві,
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва,
 • різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт,
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період,
 • надання даних про структуру собівартості випуску.

Основні інновації рішення:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямами діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Управління продажами

У програмі “BAS Комплексне управління підприємством” реалізована функціональність роботи з комерційними пропозиціями. Використовується функціональність замовлення як “центру управління” всіма наступними діями з його обробки.

Підсистема надає можливість вказати графік оплати замовлення, графік може формуватися з урахуванням обраного календаря. Це дозволяє планувати надходження, контролювати дотримання термінів.

Аналогічно продажам реалізована робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків з купівель.

Основні інновації рішення:

 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік в розрізі партнерів (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості.
 • Розширені інструменти для формування звітності за станом взаєморозрахунків.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

У продукті реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. Підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів тощо, необхідних під час відпрацювання процесу.

Усі продажі (“угоди”) реєструються в системі з деталізацією взаємодії і даних: електронна пошта, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо. Система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, але і підготовку продажів. А також дає можливість аналізувати угоди, що не відбулися. Підтримується ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв’язки між партнерами.

Основні інновації рішення:

 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання угод.
 • BCG-аналіз.
 • Порівняльний аналіз показників роботи менеджерів.

Управління закупівлями

Продукт забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією про необхідність поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та забезпечення взаємодії з постачальниками.

Функціональність підсистеми включає:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва та замовлень покупців,
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їхнього виконання,
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов,
 • підтримка різних схем приймання товарів від постачальників,
 • оформлення поставок з використанням складських ордерів,
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції та матеріалах,
 • наскрізний аналіз замовлень клієнтів і замовлень постачальникам,
 • аналіз наслідків невиконання замовлень постачальниками,
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах,
 • підбір оптимальних постачальників товару за їхньою надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками та автоматичне формування замовлень для них,
 • складання графіків поставок та графіків платежів.

Основні інновації рішення:

 • Управління закупівельною діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних закупівель.
 • Контроль умов поставок.
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі.

Управління складом і запасами

Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Складські ордери виписуються строго на підставі документів, розпоряджень, в якості яких можуть виступати замовлення або накладні.

Передбачено адресне зберігання товарів у розрізі “місць зберігання” (комірок, полиць, стелажів), і упаковок товару. Система дозволяє управляти розкладкою товару, збиранням, переміщенням і розукомплектацією. Алгоритми, закладені в програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання.

В програмі реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару.

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів у разі переміщення товарів між складськими приміщеннями.

Основні інновації рішення:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за строками придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

Технологічні переваги

“BAS Комплексне управління підприємством” розроблена на новітній технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи,
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), зокрема в “хмарному” режимі,
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій дає можливість “вмикати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтримка користувачів програмного продукту “BAS Комплексне управління підприємством” здійснюється за наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При купівлі програмного продукту ви отримуєте три місяці безкоштовного інформаційно-технологічного супроводу.

Якщо у вас залишились питання, або вам потрібна більш детальна консультація звертайтеся до наших спеціалістів за вказаними на сайті номерами телефонів або за допомогою форми замовлення консультації нижче.

Потрібна консультація?

Відповімо на всі запитання, просто заповніть форму

  Consulting GroupGolden Share

  Україна, Київ,
  вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, поверх 11
  +38 (044) 237 72 76, +38 (093) 188 45 40