Дізнайтесь чому 150+ клієнтів вибрали
бухгалтерське обслуговування саме у нас

BAS Бухгалтерія КОРП

“BAS Бухгалтерія КОРП” є професійна програма для ведення бухгалтерського та податкового обліку з розширеними можливостями. Вона забезпечує облік від створення документів, підготовки та реєстрації податкових накладних, розширених функцій по розрахунку заробітної плати та кадрового обліку до підготовки та здачі регламентованої звітності.

Програма “BAS Бухгалтерія” підходить для будь-яких видів діяльності: торгівлі роздрібної та гуртової, в тому числі комісійної, послуг, виробництва, будівництва тощо. Бухгалтерський та податковий облік відповідає вимогам чинного законодавства України.

Автоматизацію інших служб підприємства програма не забезпечує, її варто проводити за допомогою інших спеціалізованих конфігурацій BAS.

“BAS Бухгалтерії КОРП” містить план рахунків бухгалтерського обліку. Також користувачі мають можливість створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Чим суттєво відрізняється “BAS Бухгалтерії КОРП” від “BAS Бухгалтерії”

“BAS Бухгалтерії КОРП” містить такий додатковий функціонал:

 • Ведення штатного розкладу, розрахунок планового ФОП.
 • Облік використання відпусток.
 • Облік стажу, зокрема спеціального стажу, військовий облік.
 • Облік робочого часу.
 • Оплата за середнім заробітком (лікарняні, відпустки тощо).
 • Оплата роботи за договорами ЦПХ.
 • Складні формули розрахунку, відрядний заробіток, понаднормові, оплата за роботу вночі, нарахування в натуральній формі тощо.
 • Розрахунок утримань (аліменти, виконавчі листи тощо).
 • Облік розрахунків з ФСС.
 • Обмеження доступу користувачів до зарплатних даних та розподіл прав між кадровиком і розраховувачем.

Облік документів та типові операції

Програма забезпечує ведення документів як способу відображення господарських операцій, також є можливість ведення проводок і як інструмент автоматизації – використовується групове ведення проводок типових операцій.

Ведення обліку діяльності кількох організацій

В програмі можна вести одночасно облік декількох підприємств чи організацій при цьому є можливість використовувати єдині загальні списки контрагентів, товарів, працівників, складів тощо.

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізовано в конфігурації згідно вимог законодавства. Наявні такі способи оцінки запасів під час їх вибуття:

 • за середньою собівартістю
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO)
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)

Для FIFO на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік.

Складський облік

Складський облік можна вести:

 • як кількісний облік (оцінка товарів і матеріалів не залежить від складу, де знаходиться товар).
 • як кількісно-сумовий облік.

“BAS Бухгалтерії КОРП” відбувається реєстрація даних інвентаризації, що автоматично звіряється з бухгалтерським обліком. Є можливість визначити матеріально відповідальну особу. Інвентаризацію можна зробити за складом і за матеріально відповідальною особою.

Облік торговельних операцій

В програмі “BAS Бухгалтерії КОРП” облік операцій надходження та реалізації повністю автоматизовано: можна формувати рахунки, накладні видаткові та податкові. Операції гуртової торгівлі ведуться по договорах з контрагентами.

Для роздрібної торгівлі є можливість вести облік по ціні закупки та по ціні продажу, можна оперативно відстежувати реалізацію та звіряти дані з результатами інвентаризації. Є можливість нараховувати акцизний податок.

Повернення товарів автоматизовано в конфігурації.

В “BAS Бухгалтерії КОРП” реалізована можливість використання різних варіантів цін: “гуртова”, “роздрібна, “закупівельна” тощо.

Облік комісійної торгівлі

Облік комісійної торгівлі повністю автоматизовано – і товарів взятих на комісію і товарів переданих для реалізації. Відображаються операції по передачі товарів на субкомісію. Є звіт комітента та комісіонера, що дає можливість відразу розрахувати і утримати винагороду.

Облік операцій з тарою

Облік зворотної багаторазової тари також повністю автоматизовано з  урахуванням вимог оподаткування та розрахунків з контрагентами.

Облік банківських і касових операцій

В конфігурації реалізовано облік руху коштів як готівкових, так і безготівкових, а також валютних операцій. Облік і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Операції розрахунків з контрагентами та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати повністю автоматизовано. На основі касових документів можна сформувати касову книгу встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

З контрагентами можна вести розрахунки в гривнях і іноземній валюті. Розрахунок курсових різниць проводиться автоматично. Є можливість вести розрахунки з постачальниками та покупцями за договором або за конкретним документом розрахунку. Спосіб розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Автоматизовані наступні операції по роботі з основними засобами і нематеріальними активами:

 • надходження,
 • прийняття до обліку,
 • нарахування амортизації,
 • модернізація,
 • передача,
 • списання,
 • інвентаризація,
 • переоцінка (для основних засобів).

Можливе застосування графіків нарахування амортизації, залежно від сезону. Автоматизовані операції передачі до і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

В програмі можливо автоматично розрахувати собівартість продукції та послуг. Реалізований облік переробки давальницької сировини. Автоматизовано облік за плановою собівартістю та розрахунок фактичної собівартості.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, реалізовано складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Облік непрямих витрат

Під час списання непрямих витрат можна застосовувати різні методи розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг):

 • обсяг випуску,
 • планова собівартість,
 • оплата праці,
 • матеріальні витрати,
 • прямі витрати,
 • окремі статті прямих витрат.

Облік заробітної плати і кадровий облік

“BAS Бухгалтерії КОРП” має розширені можливості по веденню кадрового діловодства та розрахунків з працівниками:

 • робота з персональними даними співробітників,
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності,
 • організація роботи зі штатним розкладом,
 • робота з договорами підряду,
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів,
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів,
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю,
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами,
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі,
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках,
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності,
 • отримання уніфікованих звітних форм,
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці,
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Підтримка різних схем оподаткування

В “BAS Бухгалтерії КОРП” підтримуються всі наявні в Україні пити оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість,
 • податок на прибуток без податку на додану вартість,
 • єдиний податок і податок на додану вартість,
 • єдиний податок без податку на додану вартість,
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

Завершальні операції періоду

Операції, які зазвичай проводять по закінченню періоду, в конфігурації автоматизовано, серед них: переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

У функціоналі “BAS Бухгалтерії КОРП” є такі звіти: “Довідки-розрахунки”, “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

“BAS Бухгалтерія КОРП” має широкий спектр стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об’єднані в групи:

 • положення облікової політики,
 • аналіз стану бухгалтерського обліку,
 • операції по касі,
 • облік ПДВ,
 • облік виробничих операцій,
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки має коментарі, в яких вказуються результати, причини помилок, рекомендації тощо.

Регламентована звітність

В “BAS Бухгалтерію КОРП” включено обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Нові форми звітів встановлюються разом із оновленням програми.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”. Сервіс “FREDO Звіт” надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи,
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи,
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом,
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням,
 • зберегти на електронних носіях,
 • отримувати розшифровку показників звітів “FREDO Звіт” у конфігурації.

Тісна інтеграція сервісу “FREDO Звіт” з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу “FREDO Звіт” у програмі.

Сервісні можливості

Програма має такі сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних,
 • завантаження курсу валют з Інтернету,
 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів тощо) та інші.
 • Управління доступом до облікових даних. Є можливість обмежувати доступ до облікових даних окремих організацій. Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише як-небудь змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

“BAS. Модуль обліку акцизного палива”

Доповнення до рішень BAS для автоматизації обліку акцизного податку в організаціях, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею пальним.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтримка користувачів програмного продукту “BAS Бухгалтерія КОРП” здійснюється за наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При купівлі програмного продукту ви отримуєте три місяці безкоштовного інформаційно-технологічного супроводу.

Якщо у вас залишились питання, або вам потрібна більш детальна консультація звертайтеся до наших спеціалістів за вказаними на сайті номерами телефонів або за допомогою форми замовлення консультації нижче.

Потрібна консультація?

Відповімо на всі запитання, просто заповніть форму

  Consulting GroupGolden Share

  Україна, Київ,
  вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, поверх 11
  +38 (044) 237 72 76, +38 (093) 188 45 40